Званівська сільська територіальна громада

Донецька область, Бахмутський район

До уваги ! Рішенням Званівської сільської ради від 21.12.2018 року №7/7-72 затверджено Положення про надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації

Дата: 25.01.2019 11:30
Кількість переглядів: 1136

Додаток

До рішення Званівської сільської ради

№ 7/7-72 від 21.12.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги
малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній  життєвій ситуації і проживають на території Званівської сільської ради

Дане Положення встановлює правові й організаційні основи надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги (надалі – допомога) малозабезпеченим родинам, самотнім або іншим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації.

Предметом регулювання даного Положення не є відносини, пов'язані з наданням громадянам пільг і соціальних гарантій, установлених законодавством України.

Дійсне Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фінансування витрат, пов’язаних із наданням допомоги малозабезпеченим громадянам міста,

1.2. Допомога надається малозабезпеченим категоріям громадян:

 • Учасникам ООС (АТО) та членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) малозабезпеченим родинам;
 • дітям-сиротам;
 • малозабезпеченим самотнім громадянам, які не мають сторонньої опіки;
 • непрацюючим інвалідам І, ІІ та ІІІ групи;
 • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • іншим громадянам, які потрапили в скрутну життєву ситуацію (потребують довготривалого та вартісного лікування, потерпіли від стихійного лиха, наслідків надзвичайних ситуацій).

1.3. У даному Положенні використовуються наступні основні поняття:

 • Малозабезпечена родина - це родина, в якій середній дохід на одну особу менше від розміру мінімальної заробітної плати.
 • Малозабезпечений самотній громадянин - це громадянин, що не має родичів і дохід якого  не перевищує розміру мінімальної заробітної плати.
 • Скрутна життєва ситуація - це сукупність обставин, що перешкоджають нормальній життєдіяльності громадян, які вони не можуть перебороти самостійно (пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитку житлу, майну потерпілого або його здоров'ю; тяжка протягом тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, яке вимагає значних фінансових затрат або виїзду на лікування до іншої області (держави), придбання ліків; смерть одного з членів сім'ї.
 • Матеріальна допомога - це грошова сума, надана малозабезпеченим  родинам чи малозабезпеченим самотнім громадянам з метою забезпечення їхніх матеріальних потреб, пов'язаних з скрутною життєвою ситуацією, у якій вони опинилися.

 

 

ІІ. ДЖЕРЕЛА НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1 Джерелом надання допомоги є кошти, які передбачені бюджетом Званівської сільської ради, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням сільської ради про бюджет Званівської сільської ради на відповідний бюджетний рік.

ІІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1.  Підставою для призначення допомоги є скрутна життєва ситуація, у якій опинилася родина чи самотній громадянин.

3.2. Основними напрямками надання допомоги є:

 • подолання наслідків пожежі, повені й інших екстремальних  ситуацій, в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення громадян, що підтверджується відповідними документами;
 • придбання дорогих ліків (за призначенням лікаря), проведення операцій (за висновком  лікаря чи лікарсько-консультативної комісії);
 • допомога учням загальноосвітніх шкіл з малозабезпечених сімей, які стали переможцями обласних та республіканських олімпіад;
 • часткове відшкодування витрат на поховання непрацюючих громадян працездатного віку та інш.

3.3. Допомога надається один раз на рік, виходячи з обставин, що склалися. У разі зміни обставин та необхідності підтримки сім'ї, питання надання допомоги як виняток  може бути розглянуто вдруге. Розмір допомоги визначається для кожної сім'ї, виходячи з ситуації, в якій перебуває сім'я, з урахуванням матеріального стану.

3.4. Заяви громадян розглядаються на засіданні Постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики місцевого самоврядування та зв’язків з громадськими організаціями (далі - комісія). Рішення комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, і приймається більшістю голосів, та має рекомендаційний характер.

ІV. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІР ДОПОМОГИ

4.1. Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

4.2. Допомога призначається  розпорядженням сільського голови за пропозицією комісії.

4.3. Засідання комісії проводяться відкрито.

4.4. У ході засідання комісії ведеться протокол.

4.5. З метою підтвердження звернення заявників, проводиться обстеження соціально-побутових умов проживання малозабезпечених громадян та членів їх сімей. Результати такого обстеження оформляються актом обстеження і розглядаються на засіданні комісії.

4.6. Пропозиції щодо розміру допомоги в залежності від матеріального стану заявника та наявних коштів надаються комісію по розгляду звернень громадян про виділення допомоги сільському голові.

4.7. Розмір допомоги може бути в межах від 2000 до 5000 гривень.

4.8. У виняткових випадках (довготривале й дороговартісне лікування, стихійне лихо) може бути прийняте рішення щодо надання допомоги в сумі не більше 10000 гривень.

4.9. Розмір допомоги членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) не може перевищувати 20 000 грн.

 

V. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

5.1. Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень громадян, громадських організацій (ветеранів, інвалідів, чорнобильців та інших) щодо надання допомоги, поданих сільському голові, секретарю сільської ради, його заступникам, депутатам сільської ради на особистому прийомі або письмово.

5.2. Від імені малозабезпеченої родини, що потрапила у скрутну життєву ситуацію, із заявою вправі звернутися будь-який  дієздатний член цієї родини.

5.3. Від імені малолітніх і неповнолітніх громадян, а також громадян, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, заява подається їхніми законними представниками.

5.4. Для отримання допомоги громадяни відповідно до обставин подають до Званівської сільської ради такі документи:

 • заяву;
 • копію паспорту;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ( якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то подається копія зазначеної сторінки паспорта);
 • довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї або акт обстеження матеріально-побутових умов громадянина;
 • копія документа, що підтверджує статус особи (посвідчення ветерана, довідка про встановлення інвалідності, довідка про звільнення з місць позбавлення волі тощо);
 • довідку про доходи заявника за останні 6 місяців;
 • копії документів, що обґрунтовують наявність у особи складних життєвих обставин (медична довідка, акт відповідних установ у разі пожежі, повені, стихійного лиха тощо);
 • номер карткового рахунку відкритого в установі банку;
 • інші документи, що підтверджують необхідність надання допомоги.

5.5. У заяві про надання допомоги зазначається :

 • прізвище, ім`я, по батькові та рік народження заявника;
 • місце проживання заявника та контактні дані;
 • складні життєві обставини, якими заявник обґрунтовує потребу у наданні йому допомоги;
 • цілі, для яких заявник просить надати допомогу;
 • дата подання заяви та підпис заявника.

5.6. На звернення громадян, які потерпіли від стихійного лиха, наслідків надзвичайних ситуацій, допомога надається на підставі поданої заяви та акту, складеного відповідними органами.

 

 

VI. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ

6.1. Після розгляду заяв комплекти документів з протоколу передаються відповідальними особами комісії на розгляд сільському голові.

6.2. Виплата допомоги малозабезпеченим громадянам здійснюється на підставі розпоряджень сільського голови.

7.3. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності перераховує кошти допомоги на карткові рахунки відкриті в установах банків згідно з розпорядженням сільського голови.

VІI. ВІДМОВА В ПРИЗНАЧЕННІ ДОПОМОГИ

7.1. У наданні допомоги може бути відмовлено на підставі:

- надання заявником неповних або недостовірних даних про склад сім’ї, доходи та інш.;

 

Секретар сільської ради                                                                                                     В. Чаплик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільському голові

Білицькому О.О.

 

 

 

 

(ПІБ заявника)

 

 

(адреса проживання: вулиця, будинок, населений пункт,

 

 

область, район, поштовий індекс)

 

 

контактний телефон

 

ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги

Прошу надати мені одноразову матеріальну (фінансову) допомогу у зв’язку з __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Кошти будуть використані на/для ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Додатки:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________

10. ___________________________________________________________________________

11. ___________________________________________________________________________

12. ___________________________________________________________________________

13. ___________________________________________________________________________

 

_____________                                        _________________                            ______________

      (дата)                                                           (підпис)                                               (ПІБ)

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                В. Чаплик


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь